For hytteeiere

Bakgrunn for utmarkslaget

Det blei i 1999 dannet et utmarkslag i Reisjå og Bondal. Dette består av grunneiere innen disse grendene  (Se kart). Lønnsomheten i tradisjonelt landbruk som her hovedsaklig har vært husdyrproduksjon, er i de seinere åra gått sterkt tilbake. Signalene er derfor at det bør satses på alternative driftsformer der utmarka er sett på som en viktig ressurs. Samtidig gis det signaler om at utmarksressursene i større grad skal forvaltes lokalt.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i sitt prosjekt Lokal forvaltning av de unyttbare vilt- og fiskeressursene tatt sikte på at innen år 2006

…skal den praktiske forvaltningen av vilt- og fiskeressursene i den grad det er hensiktsmessig utøves lokalt. Rettshaverne skal ha et praktisk og finansielt ansvar for forvaltningen av vilt – og fiskeressursene som står i forhold til deres eksklusive rettigheter og økonomiske interesser. Rettshaverne skal organisere seg i fellesorganer for vilt- og fiskeområder og gå sammen om felles forvaltning av ressursene i henhold til driftsplaner.

Reisjå og Bondal utmarkslag skal jobbe for :

  • En langsiktig ressursforvaltning
  • Å tilgodese medlemmenes interesser i utmark
  • Å tilgodese den øvrige befolkning sine rekreative interesser. Herunder i henhold til lovgivningens bestemmelser å :
    • forvalte viltet og jaktmulighetene
    • forvalte fisken og fiskemulighetene
  • Ivareta medlemmenes interesser i saker om naturvern og friluftsliv, herunder motorisert ferdsel i utmark.
  • Å bedre grunneierens inntektsmuligheter fra utmarka.

Utfra dette har grunneierene i første omgang ønska å få til ordninger i forhold til de hytte-eierne som allerede hører til i området. Vi prøver å skaffe disse tilbud som samtidig kan gi noen inntekter til laget.